Aanmelden

Registreren op deze site is makkelijk. Vul gewoon de velden hieronder in en het nieuwe account wordt meteen aangemaakt.

Accountgegevens

Profielgegevens

Naam (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Algemene voorwaarden

1. Definities

Diana Bokje
Diana Bokje is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65331672, gevestigd op A.G. de Vrijestraat 18 in Gouda.
Deelnemers
Iedereen die deelneemt aan de cursussen, workshops, trainingen of opleidingen van Diana Bokje.
Wederpartij
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Diana Bokje, aan wie Diana Bokje een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Diana Bokje.
Overeenkomst
Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Diana Bokje en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
Partijen
Diana Bokje en Wederpartij samen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Diana Bokje en op iedere overeenkomst tussen Diana Bokje en een Wederpartij.
2.2 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling.
2.3 Als Diana Bokje van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Diana Bokje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Diana Bokje zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Diana Bokje het recht heeft om de voorwaarden van de offerte en/of aanbieding nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte of aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval als de aangeboden of geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.
3.2 Diana Bokje kan niet aan een uitgebrachte offerte of aanbieding worden gehouden als de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.
3.3 Aanbiedingen of offertes van Diana Bokje gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Als Diana Bokje in de aanbieding of offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Diana Bokje niet verplicht worden om een gedeelte van de Opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte of aanbod van Diana Bokje ongewijzigd accepteert, of als Diana Bokje een Opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de Opdracht uitvoering heeft gegeven.
4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door beide Partijen schriftelijk zijn bevestigd, of als Diana Bokje begonnen is met de uitvoering hiervan.
4.3 Diana Bokje kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de Opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft Diana Bokje het recht om de Opdracht te weigeren.

5. Deelname aan een cursus

5.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
5.2 Diana Bokje behoudt zich het recht voor om de locatie van de cursussen, workshops, trainingen of opleidingen te wijzigen als dat voor de tijdige en correcte uitvoering daarvan noodzakelijk is.
5.3 Een inschrijving geldt te allen tijde voor één persoon.
5.4 Na inschrijving ontvangt de Wederpartij een elektronische ontvangstbevestiging van de inschrijving. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
5.5 Als het door de Wederpartij verschuldigde cursusgeld bij aanvang van de cursus, workshop, training of opleiding nog niet volledig door Diana Bokje is ontvangen, dan behoudt Diana Bokje zich het recht voor om toegang tot de cursus, workshop, training of opleiding te weigeren.
5.6 Per cursus, workshop, training of opleiding zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een cursus, workshop, training of opleiding het maximum aantal inschrijvingen heeft behaald, wordt de mogelijkheid tot inschrijving automatisch gesloten. In dat geval kan de Wederpartij per e-mailbericht aan Diana Bokje verzoeken om zich op de reservelijst te laten plaatsen. Diana Bokje biedt in dat geval echter geen enkele garantie.
5.7 Afmelding voor een cursus, workshop, training of opleiding dient per e-mailbericht te geschieden. In dat geval is het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
5.8 Diana Bokje biedt geen enkele garantie voor de inhoud en/of het resultaat van de cursus, workshop, training of opleiding waarvoor de Wederpartij besluit om zich in te schrijven.

6. Uitvoering van de Overeenkomst door Diana Bokje

6.1 Alle werkzaamheden die door Diana Bokje worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Diana Bokje betreft een inspanningsverplichting.
6.2 Diana Bokje bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld.

7. Opschorting en ontbinding

7.1 Diana Bokje heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
• de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of
• Diana Bokje ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
• door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Diana Bokje verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
• de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Diana Bokje direct of indirect (zijn) ontstaan.
7.2 Diana Bokje heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Diana Bokje mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
7.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Diana Bokje op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Diana Bokje mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van Diana Bokje op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

8. Annulering

8.1 Bij een gehele of gedeeltelijk annulering van de Overeenkomst voor deelname aan een cursus, workshop, training of opleiding door de Wederpartij heeft Diana Bokje het recht om de navolgende kosten in rekening te brengen:
• Bij annulering meer dan 4 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: geen kosten;
• Bij annulering van minder dan 4 weken tot en met 2 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de totale overeengekomen kosten;
• Bij annulering binnen 2 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de totale overeengekomen kosten.
8.2 De annuleringsdatum is de datum waarop Diana Bokje de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
8.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Diana Bokje leidend.

9. Overmacht

9.1 Diana Bokje is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Diana Bokje geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Diana Bokje niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Diana Bokje kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Diana Bokje de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.3 Diana Bokje heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.
9.4 Als Diana Bokje bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Diana Bokje dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Vergoedingen en betaling

10.1 Betaling vindt doorgaans bij vooruitbetaling plaats. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Diana Bokje aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
10.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Diana Bokje in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
10.3 Diana Bokje heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Diana Bokje steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
10.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Diana Bokje verschuldigde.
10.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Diana Bokje is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
11.2 Diana Bokje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij of de Deelnemers onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Diana Bokje is verstrekt.
11.3 Diana Bokje is nimmer aansprakelijk voor schade die Wederpartij of Deelnemers lijden gedurende de cursus, workshop, training of opleiding.
11.4 De aansprakelijkheid van Diana Bokje is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot een bedrag van hoogstens € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro).
11.5 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Diana Bokje uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Diana Bokje op te lossen, voor zover deze aan Diana Bokje toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
11.6 Diana Bokje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
11.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Diana Bokje zijn niet van toepassing als Diana Bokje de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

12. Vrijwaring

12.1 De Wederpartij vrijwaart Diana Bokje, en door Diana Bokje ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.
12.2 Wederpartij vrijwaart Diana Bokje voor schade aan, en verlies of diefstal van eigendommen of zaken van Wederpartij en/of derden tijdens de cursus, workshop, training of opleiding.
12.3 De Wederpartij vrijwaart Diana Bokje voor schade aan of verlies van de apparatuur en andere goederen die worden gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht.
12.4 De Wederpartij vrijwaart Diana Bokje voor schade die door (een) aanwezige(n) van de workshop vóór, tijdens of na de Overeenkomst is toegebracht aan apparatuur, installaties, andere goederen of de ruimte van Diana Bokje.

13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Diana Bokje behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Diana Bokje heeft op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.
13.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst komen aan Diana Bokje toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Diana Bokje worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

14. Privacy

14.1 Diana Bokje zal de (persoons)gegevens van de Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht toe is of wanneer de Wederpartij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. Voor meer informatie over het Privacy beleid wordt verwezen naar de Privacyverklaring, die tevens op de site van Diana Bokje te vinden is.

15. Klachten

15.1 Diana Bokje hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als de Wederpartij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dienen deze uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de cursus, workshop, training opleiding of oplevering van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
15.2 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd.
15.3 De Wederpartij dient Diana Bokje in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
15.4 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Diana Bokje.
15.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
15.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Diana Bokje en de door Diana Bokje bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen